روح-هامیوپاتی

“روح هامیوپاتی “مشتمل بر مجموعه تجارب و تلاش‌های عملی “راجان سانکران” در زمینه روش‌های درمان مشابه یا مشابه درمانی (هومیوپاتی) است.
نگارنده در فصل اول به مباحثی مانند ماهیت خاستگاه هومیوپاتی، قوانین طبیعی درمان در هومیوپاتی و سیر تحول هومیوپاتیک اشاره می‌کند. در فصل دوم راه‌های درک حالت ذهن بیمار و رابطه ذهن با بدن بررسی می‌شود.
در فصل سوم ابعاد هنری هومیوپاتی و نحوه شرح حال گرفتن و معاینه بیمار بیان می‌گردد و در فصل چهارم اطلاعاتی درباره نحوه استعمال داروها، اثرات داروها، روابط و تداخل دارویی فراهم می آید.