EUPHRASIA (گل عینکی)

Euphrasia 1 1

EUPHRASIA، در زبان عامیانه گل عینکی نامیده می شود. همانطور که در اثبات دارویی و تجریبات بالینی شاهد بوده ایم، نام دارو معنی دار و بسیار اختصاصی است. علامت یک نقطه سیاه در گلبرگ گل که شبیه مردمک به نظر می رسد و به همین دلیل هم Euphrasia به عنوان یک داروی چشم در دوران […]