SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم)

SILICEA (سیلیس خالص یا اکسید سیلیسیم) یکی از دوازده داروی شگفت آور بافتی شوسلر است. این دارو نقش مهمی در زندگی انسانها دارد. Silicea داروی ساختاری عمیق و با اثری طولانی است که توسط هانمن اثبات و آزمایش و به متریا مدیکا آورده شد. این ماده به وفور در طبیعت وجود دارد و از نظر […]