ﻃﺐ سوزنی در درمان افسردگی چه نقشی دارد؟

f9 1

ﻃﺐ سوزنی و درمان افسردگی در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ۳۴ درﺻﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ روی اﺛﺮ ﻃﺐ […]