غم باد یا Globus hystericus چیست و درمان آن بوسیله طب هومیوپاتی

غم باد Globus hystericus چیست و درمان آن بوسیله طب هومیوپاتی

غم باد چیست؟ (Globus Hystericus) حتما این اصطلاح در گفتگوهای روزانه شنیده اید. غم باد به طور ساده به عارضه ای گفته می شود که ناشی از سوگ grief عمیق و شوک عاطفی شدید و ناگهانی است که فرد به علل مختلف نتوانسته یا نخواسته فشار ناشی از این اتفاق را تخلیه کند و همه […]