درمان شکست عشقی بوسیله طب هومیوپاتی

درمان شکست عشقی با پزشکی هومیوپاتی

معمولن طب رایج برای افسردگی ناشی از شکست عشقی و عاطفی داروهای مشابهی تجویز می کند در حالی که در هومیوپاتی نوع شکست عاطفی، احساس درونی فرد و علایم ایجاد شده بسیار مهم است و براساس این سه فاکتور دارو تجویز می کند. توجه به تفاوتها فردی برای تجویز دارو از عوامل موفقیت درمان هومیوپاتی […]