KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم)

KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم)

KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم) دارویی است که فارینگتون در مورد آن می گوید Kali carb در تنوع گسترده ای از بیماریها کاربرد دارد ولی دارویی است که معمولا در برخوردهای روزانه فراموش می شود. بجز در موارد خاصی از کاربرد آن، یعنی آسم و پنومونی Kali carb تأثیر زیاد و خاصی روی ذهن نمی گذارد […]

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور) یکی از داروهایی است که برای استفاده اضطراری باید در هر خانه ای وجود داشته باشد، ولی باید در حمام نگهداری شود. دکتر تایلر این موضوع را به زیبایی در کتاب تصویر داروهای خود بیان کرده است. او اضافه می کند، Camphor را نزدیک هیچیک از داروهای خود نگذارید، زیرا اگر چه نه […]