VERATRUM ALBUM (خربق سفید)

VERATRUM ALBUM (خربق سفید)

VERATRUM ALBUM (خربق سفید) از قرنها قبل بعنوان یکی از داروهای مهم برای درهم ریختگی و درد شناخته شده بوده است. هانمن این واقعیت را با آزمایش و اثبات روی اثبات کننده های سالم تأیید و ثابت نمود. او در کتاب متریامدیکای خود مطالبی را در مورد این دارو و بخصوص در محدوده روانی آن […]