NATRUM SULPHURICUM (سولفات سدیم)

NATRUM SULPHURICUM (سولفات سدیم)

NATRUM SULPHURICUM (سولفات سدیم) از سولفات سدیم تهیه می شود که به مقدار زیاد وجود داشته و به صورت کریستال های منشوری شکل بیرنگ و شفاف است. این کریستال ها جاذب رطوبتند (deliquescent) و در هوای گرم در آب کریستالیزاسیون خود حل می شوند. این نمک، ترکیب اصلی بسیاری از آب چشمه های آب معدنی […]

COLOCYNTHIS (خیار تلخ یا هندوانه ابوجهل)

COLOCYNTHIS (خیار تلخ یا هندوانه ابوجهل)

COLOCYNTHIS (خیار تلخ یا هندوانه ابوجهل) یک گیاه خزنده است و مثل بریونیا، نیازی به چسبیدن محکم به گیاه دیگری ندارد، ولی یک حالت پیچنده و تاب خورنده فعالی بخود گرفته و مشی بیقراری دارد. ریشه سفید سالیانه شاخه دهنده آن، عمیقن در زمین فرو می رود. ساقه آن، دارای برگهای نخل مانند ساقه بلندی […]