MERCURIUS (جیوه)

MERCURIUS (جیوه)

MERCURIUS (جیوه) توسط هانمن تهیه و اثبات شد. این دارو از رسوب جیوه در محلول اسید نیتریک از طریق آمونیاک سوزاننده تهیه می شود. جیوه تا قبل از قرن هفدهم، در پزشکی بکار نمی رفت. جیوه که اثرات سمی هم دارد می تواند سمپتوم هایی مشابه سیفلیس ایجاد نماید و کاربرد آن در آبله یک […]