زبان گفتگوی خوراکی ها

03vm5848j0bfa65352d

هر ماده خوراکی زبانی دارد که با ما گفتگو می کند. آیا زبان خوراکی ها را می شناسید؟ هرماده خوراکی، هر گیاه ، جانور و ماده معدنی که میخوریم حرفهای زیادی برای گفتن دارد تا به ما کمک کند تا از آنها بهتر و درست تر استفاده کنیم. مثلا مغز گردو را تماشا کنید. شبیه […]