BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید)

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید)

BRYONIA ALBA (کدوی دشتی سفید) یا فاشرای سفید یکی از داروهایی است که در هومیوپاتی استفاده خاصی در موارد حاد دارد. این دارو از اولین داروهایی است که هانمن خود اثرات آنرا اثبات کرده و یکی از داروهایی است که به قول Dudgeon بدون آن باید دکانمان را تعطیل کنیم. از اینرو Bryonia جایگاه ویژه […]