کارتون معروف ” رامکال ” را چه کسی سفارش داد و برای چه ساخته شد ؟

Ramkal a

آیا میدانستید کارتون معروف رامکال که در مورد یک راکون بود چرا و به سفارش چه کسی ساخته شد ؟ چند دهه قبل بعد از تخریب جنگلها در ژاپن ، راکن ها ناچار شدند به شهر ها مهاجرت کنند و به همین خاطر تعداد زیادی از آنها توسط مردم کشته میشدند ، زیرا راکون ها […]