HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه)

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه)

HYOSCYAMUS NIGER (بنگ دانه) یکی از داروهای سه گانه هذیان و پرت و پلاگویی و هدیه ای از سلسله گیاهان است. Hyoscyamus نیز مثل Belladonna و Stramonium در شکل خام خود سمی است. از ریشه های تازه گیاه جهت تهیه داروی مادر استفاده می کنند زیرا در این شرایط حائز حداکثر توان دارویی است. گفته […]