PHOSPHORIC ACID (اسید فسفریک)

PHOSPHORIC ACID (اسید فسفریک)

PHOSPHORIC ACID (اسید فسفریک) یکی دیگر از میراث‌های جاویدان هانمن است. او دستورالعمل تهیه و توان‌دهی دارو تا تریلیون مرحله رقت را مشخص کرده است. این داروی فوق العاده با ارزش را دکتر هیوز تقویت کننده عصبی نامیده است. این دارو نظیر اسیدهای دیگر ضعف و خستگی شدیدی دارد. این دارو در درمان سردرد به […]