PHOSPHORUS (فسفر)

PHOSPHORUS (فسفر)

PHOSPHORUS (فسفر) عنصری است که برای حیات ضروری است. برای مثال، وجودش برای انتقال انرژی در سلول های گیاهی از طریق واکنشهای شیمیایی لازم است. اولین ماده ضروری برای حیات، کربن است که از اتمسفر، جذب گیاهان می شود و در گیاهان، با فسفر وجود دارد. خواص فیزیکی فسفر بسیار بالاست. بعلت قابل احتراق بودن […]