ارائه شواهد علمی در اثبات هومیوپاتی

homeopathy 3

homeopathy European Committee for Homeopathy مترجم : دکتر مریم صلاحیان پس از بحث در مورد همیوپاتی در حیطه های مختلف، اغلب می بینیم که مردم  با بی اعتمادی واکنش نشان می دهند  شک درباره اساس علمی و اعتبار درمانی ان ایجاد میشود . انتشارات گسترده ای در رسانه های جمعی به شیوه های ناخوشایند و […]

آیا شواهد کافی برای علمی و قابل اعتماد بودن طب هومیوپاتی وجود دارد؟

homeopathy

 To those who demand scientific evidence for homeopathy European Committee for Homeopathy مترجم : دکتر مریم صلاحیان پس از بحث در مورد همیوپاتی در حیطه های مختلف، اغلب می بینیم که مردم  با بی اعتمادی واکنش نشان می دهند  شک در باره اساس علمی و اعتبار درمانی ان ایجاد میشود . انتشارات گسترده ای در […]