HEPAR SULPHUR (کلسیم سولفید)

HEPAR SULPHUR (کلسیم سولفید)

HEPAR SULPHUR (کلسیم سولفید) دارویی است که جایگاه مهمی در هومیوپاتی دارد، حتی در موارد بسیار جزیی. Hepar sulph هانمن از مخلوط پوسته های پودرشده صدف و گلهای خالص گوگرد با نسبت مساوی تهیه و به مدت ۱۰ دقیقه در یک حرارت ثابت نگهداری می شود. برای درمان سردردهایی که به علت در معرض سرما […]

APIS MELLIFICA (زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (سم زنبور عسل)

APIS MELLIFICA (زنبور عسل) داروی آنتی سوریک بسیار خوبی است که از سم زنبور عسل تهیه می شود. نیش زنبور موجب سوزش، درد نیش زننده، زخم، قرمزی، تورم و حساسیت ناحیه نیش خورده می گردد. تمامی این حشره در تهيه تنطور مادر بکار می رود. جالب است که در ارتباط با مصونیت سازی پیشگیرانه از […]

MERCURIUS (جیوه)

MERCURIUS (جیوه)

MERCURIUS (جیوه) توسط هانمن تهیه و اثبات شد. این دارو از رسوب جیوه در محلول اسید نیتریک از طریق آمونیاک سوزاننده تهیه می شود. جیوه تا قبل از قرن هفدهم، در پزشکی بکار نمی رفت. جیوه که اثرات سمی هم دارد می تواند سمپتوم هایی مشابه سیفلیس ایجاد نماید و کاربرد آن در آبله یک […]