FERRUM METALLICUM (آهن)

FERRUM METALLICUM (آهن)

FERRUM METALLICUM (آهن) کم خونی را برای بیشتر مردم و پزشکان تداعی می کند. فلز آهن نقشی اساسی در بروز آنمی ایفا می کند، از اینرو در مدارس پزشکی آهن Ferrum به صورت غیر قابل تفکیکی با کم خونی Anaemia همراه است و برعکس. آنچه فلز روی برای اعصاب انجام می دهد، آهن برای خون […]