NUX VOMICA (جوز سمی یا جوز المقي)

NUX VOMICA (جوز سمی یا جوز المقی)

NUX VOMICA (جوز سمی یا جوز المقي) هدیه ای منحصر بفرد از سلسله گیاهان است و درخت آن به صورت یک گیاه وحشی در نواحی استوایی رشد می کند. بعد از فرایند توان دهی، اثرات تلخی آنها بصورت توان درمانی شگفت آوری تغییر می یابد که می توانند روی هر کدام از اعضاء و سیستمهای […]

PHOSPHORIC ACID (اسید فسفریک)

PHOSPHORIC ACID (اسید فسفریک)

PHOSPHORIC ACID (اسید فسفریک) یکی دیگر از میراث‌های جاویدان هانمن است. او دستورالعمل تهیه و توان‌دهی دارو تا تریلیون مرحله رقت را مشخص کرده است. این داروی فوق العاده با ارزش را دکتر هیوز تقویت کننده عصبی نامیده است. این دارو نظیر اسیدهای دیگر ضعف و خستگی شدیدی دارد. این دارو در درمان سردرد به […]