خانه برچسب ها افسردگی

برچسب: افسردگی

ﻃﺐ سوزنی در درمان افسردگی چه نقشی دارد؟

ﻃﺐ سوزنی و درمان افسردگی در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ...

غم باد یا Globus hystericus چیست و درمان آن بوسیله طب...

غم باد چیست؟ (Globus Hystericus) حتما این اصطلاح در گفتگوهای روزانه شنیده اید. غم باد به طور ساده به عارضه ای گفته می شود که...

محبوب‌ترین ها

داغ‌ترین اخبار