SARSAPARILLA (شیرین بیان وحشی)

SARSAPARILLA (شیرین بیان وحشی)

SARSAPARILLA (شیرین بیان وحشی) دارویی فوق العاده با خصوصیات خاص است. داروی مادر آن از ریشه های خشک شده گیاه تهیه می گردد. این دارو به نوعی اعاده و احیا کننده بیمار بعد از عوارض جیوه است. آزمایش و اثبات هانمن موارد فوق را تأیید کرده است. Sarsaparilla دارویی عالی برای مشکلات ادراری در اثر، […]