STAPHISAGRIA (زبان در قفا)

STAPHISAGRIA (زبان در قفا)

STAPHISAGRIA (زبان در قفا) داروی خوبی برای دریا زدگی است. میوه گیاه بعنوان عاملی برای ایجاد تهوع و ترشح بزاق و نیز برای درمان دندان درد استفاده می شد. در روزگار قدیم، مدتها قبل از هانمن، از میوه این گیاه بطور سنتی برای درمان دندان درد استفاده می کردند. Staphisagria را باید هنگام شروع گیجی […]