داروسازی هومیوپاتی و دستگاه NMR

داروسازی هومیوپاتی

 توصیف خصوصیات و کنترل رزونانس مغناطیسی هسته داروهای هومیوپاتی مس (Cuprum metallicum) و گیاه (Gelsemium sempervirens)لید شده به روش داروسازی هومیوپاتی. مواد و روش ها: ما پروسه های رقت و تواندار شدن را از طریق اندازه گیری زمان های آسایش  1H  اسپین- شبکه T1 و اسپین- اسپین T2 اندازه گرفتیم. به منظور تفسیر نوسانات ثبت […]

داروهای هومیوپاتی چگونه ساخته می شوند؟

f19 3

همانطور که در مقاله  تاریخچه هومیوپاتی در طب باستان عرض کردم ، روش درمانی هومیوپاتی از زمان بقراط وجود داشته و از آن برای درمان بیماریها استفاده می کردند، اما اولین بار دکتر هانه مان بود که آن را به شکلی دقیق و علمی بیان کرد و آن را سازماندهی نموده و به صورت یک […]

چرا در طول درمان با هومیوپاتی رژیم خاصی توصیه می شود؟

f17 2

اکثر پزشکان هومیوپات رژیم غذایی و دارویی خاصی را به تمام مراجعه کنندگان خود ارائه می دهند. این رژیم ها درکلیات باهم یکسان و در بعضی جزئیات باهم تفاوت دارد و این تفاوت ها به خاطر سبک درمان هر پزشک است. این رژیم های هومیوپاتی برای همه مراجعه کنندگان لازم می باشد و با هر سن […]