CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب) بیشتر یک ماده خنثی است که از نظر درمانی مفید است و عامل قدرتمندی است که بعد از فرایند رقیق سازی ارزش درمانی بسیار زیادی پیدا می کند. توان نهفته و واقعی آن وقتیکه به خوبی تواندار شود، مشخص خواهد شد. کربن مهمترین عنصر تشکیل دهنده موجودات زنده و هر یک […]