چرا در طول درمان با هومیوپاتی رژیم خاصی توصیه می شود؟

f17 2

اکثر پزشکان هومیوپات رژیم غذایی و دارویی خاصی را به تمام مراجعه کنندگان خود ارائه می دهند. این رژیم ها درکلیات باهم یکسان و در بعضی جزئیات باهم تفاوت دارد و این تفاوت ها به خاطر سبک درمان هر پزشک است. این رژیم های هومیوپاتی برای همه مراجعه کنندگان لازم می باشد و با هر سن […]