PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون)

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون)

PHYTOLACCA DECANDRA (ریشه توتون) اساسن یک داروی غده ای است. همیشه یک روز تاریخی وجود دارد که پزشکی با یک داروی جدید دوست می شود. برای دوستی با دارو باید خصوصیات و توانایی های آنرا در واکنش و پاسخ هایی که می تواند در انسان ایجاد کند، تشخیص داد. دکتر تایلر می گوید Phytolacca یکی […]