زندگی نامه بنیانگذار طب هومیوپاتی

f13 1

زندگی نامه بنیانگذار طب هومیوپاتی قسمت اول برای آشنایی با پزشکی هومیوپاتی و اینکه بدانیم چیست و چگونه عمل می کند بهتر است با گردشی در تاریخ، به  پیشینه هومیوپاتی چیست و پیدایش آن سری بزنیم تا درک بهتری از این روش درمانی و ساختار آن پیدا کنیم.سپس درقسمتهای بعدی به مکانیزم درمانی و فرآیند […]