داروهای هومیوپاتی چگونه ساخته می شوند؟

f19 3

همانطور که در مقاله  تاریخچه هومیوپاتی در طب باستان عرض کردم ، روش درمانی هومیوپاتی از زمان بقراط وجود داشته و از آن برای درمان بیماریها استفاده می کردند، اما اولین بار دکتر هانه مان بود که آن را به شکلی دقیق و علمی بیان کرد و آن را سازماندهی نموده و به صورت یک […]