CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور)

CAMPHORA (کافور) یکی از داروهایی است که برای استفاده اضطراری باید در هر خانه ای وجود داشته باشد، ولی باید در حمام نگهداری شود. دکتر تایلر این موضوع را به زیبایی در کتاب تصویر داروهای خود بیان کرده است. او اضافه می کند، Camphor را نزدیک هیچیک از داروهای خود نگذارید، زیرا اگر چه نه […]

AGARICUS MUSCARIUS (آغاریقون یا قارچ چتری سمی)

AGARICUS MUSCARIUS (آغاریقون یا قارچ چتری سمی)

AGARICUS MUSCARIUS (آغاریقون یا قارچ چتری سمی) از سلسله گیاهان است. داروی مناسبی برای مشکلات عصبی افراد مسن، و میخواره هایی است که اغلب دچار هذیان گویی و غشهای مشابه صرع می شوند. Agaricus مکان خاصی در متریا مدیکا به عنوان دارویی عالی برای مشکلات عصبی دارد. این دارو برای سر دردهای ناشی از گردش […]

CUPRUM METALLICUM (فلز مس)

CUPRUM METALLICUM (فلز مس)

در پزشکی رایج از CUPRUM METALLICUM (فلز مس) به صورت سولفات مس جهت مقاصد درمانی، به خصوص به صورت استعمال خارجی استفاده می شود. فلز مس وقتی به صورت خالص باشد ماده ای نامحلول است ولی از طریق آسیا کردن محلول می گردد. این استاد هانمن بود که مشکل استفاده از مواد نامحلول را در […]