PLUMBUM METALLICUM (سرب)

PLUMBUM METALLICUM (سرب)

PLUMBUM METALLICUM (سرب) توسط هرینگ و سه پزشک معتبر و برجسته دیگر آزمایش و اثبات شده است. فلز سرب بعنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده رنگها مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو عوارض تدریجی مسمومیت با سرب بتدریج در نقاشان ظاهر می گردد. جمع آوری متریامدیکا بواسطه کمک زیادی بوده که در اثر […]

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب)

CARBO VEGETABILIS (ذغال چوب) بیشتر یک ماده خنثی است که از نظر درمانی مفید است و عامل قدرتمندی است که بعد از فرایند رقیق سازی ارزش درمانی بسیار زیادی پیدا می کند. توان نهفته و واقعی آن وقتیکه به خوبی تواندار شود، مشخص خواهد شد. کربن مهمترین عنصر تشکیل دهنده موجودات زنده و هر یک […]