ALOE VERA (صبر زرد)

ALOE VERA

ALOE VERA (صبر زرد) در برقراری تعادل فیزیولوژیکی بعد از مصرف دارو بسیار خوب عمل می‌کند مخصوصن زمانی که عوارض دارو و بیماری در هم رفته و مجموعه شلوغی ایجاد شده باشد. در توصیف این داروی فوق العاده، دکتر M. Choudhury اشاره می کند که نوشتن متریامدیکا بدون Aloe مثل نوشتن رمان بدون قهرمان است. […]