GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل)

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل)

GRAPHITES (سرب سیاه یا کربن بی شکل) از گرافیت پودر شده، سرب سیاه، یک کربن معدنی حاوی ناچیزی از آهن تهیه می شود. این ماده تقریبن از نظر دارویی (پزشکی) عنصری خنثی است. مقادیر این ماده در حالت تواندارش، کاربرد بسیار وسیعی در استفاده های درمانی دارد. هانمن فرآورده های خود را از خالص ترین […]