HYPERICUM (علف چای یا گل راعی)

HYPERICUM (علف چای یا گل راعی)

هایپریکوم HYPERICUM (علف چای یا گل راعی) در جنگلهای باز و سواحل پرچین دار می روید و در آن نواحی یافت می شود. این، گیاهی چندساله بوده و ساقهای کوتاه و خزنده دارد. گلهای آن در تابستان و پاییز می رویند. وقتی گلها، برگها و ساقه ها خرد می شوند، بوی تقریبا رزینی عجیبی از […]