SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد)

SULPHUR (گل گوگرد) یکی از مهمترین داروهای پلی کرست است. این دارو سلطان داروهای آنتی سوریک است و از نظر خصوصیات هومیوپاتی محدوده گسترده ای دارد. هانمن می گوید Sulphur شهرت خود بعنوان داروی ضد خارش را شاید از وقتی که پزشکی حالت رسمی پیدا کرد، یعنی از ۲۰۰۰ سال قبل، بدست آورده است. گوگرد […]