ARGENTUM METALLICUM (نقره خالص)

ARGENTUM METALLICUM (نقره خالص)

ARGENTUM METALLICUM (نقره خالص) از نقره رسوب یافته تهیه می شود. این دارو عمدتا داروی طرف چپ است. تقریبا همه فلزات سنگینی که اثبات دارویی شده اند، داروهایی عالی بعد از فرایند توان دهی هستند و نقره نیز از این جمله است. هانمن آنقدر با هوش بود که ارزش درمانی این فلز را بشناسد و سودمندی […]