BORAX (براکس ونیزی)

BORAX (براکس ونیزی)

BORAX (براکس ونیزی) یکی از داروهای با ارزش با عوارضی کاملن مشخص و عملکرد روی بافتهای خاص است. وقتی ویژگیهای خاص این داروی شگفت آور شناخته شود، به سختی می توان آنرا فراموش کرد. در سالهای دور Borax را برای درمان زخم نیپل و زخم دهان کودکان مورد استفاده قرار می دادند. ولی هومیوپاتی ارزش […]