CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم)

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم)

CALCAREA CARBONICA (کربنات کلسیم) را می توان جزو منابع حیوانی به همراه Sep و Murex  شمرد، بخاطر اینکه هر سه ی آنها منشاء دریایی دارند. مثل Sep که از مایع سیاه ترشح شده توسط ماهی مرکب (اختاپوس) و میورکس که از ترشح خشک غدة ارغوانی رنگ Murex ماهی ارغوانی تراوش می شود. این دارو نیز […]