CANNABIS SATIVA (شاهدانه)

CANNABIS SATIVA (شاهدانه)

CANNABIS SATIVA (شاهدانه) به طور اتفاقی توسط دکتر Shaughsessy که قبلن اثرات شاهدانه هندی یعنی Cannabis India را معرفی کرده بود، وارد درمان های هومیوپاتی شد. گفته می شود شاهدانه اروپایی و آمریکایی از نظر گیاه شناسی با Cannabis indica یکسان بوده و هر دوی آنها متعلق به یک خانواده هستند. تفاوت خاک و آب […]