درمان شکست عشقی بوسیله طب هومیوپاتی

درمان شکست عشقی با پزشکی هومیوپاتی

معمولن طب رایج برای افسردگی ناشی از شکست عشقی و عاطفی داروهای مشابهی تجویز می کند در حالی که در هومیوپاتی نوع شکست عاطفی، احساس درونی فرد و علایم ایجاد شده بسیار مهم است و براساس این سه فاکتور دارو تجویز می کند. توجه به تفاوتها فردی برای تجویز دارو از عوامل موفقیت درمان هومیوپاتی […]

غم باد یا Globus hystericus چیست و درمان آن بوسیله طب هومیوپاتی

غم باد Globus hystericus چیست و درمان آن بوسیله طب هومیوپاتی

غم باد چیست؟ (Globus Hystericus) حتما این اصطلاح در گفتگوهای روزانه شنیده اید. غم باد به طور ساده به عارضه ای گفته می شود که ناشی از سوگ grief عمیق و شوک عاطفی شدید و ناگهانی است که فرد به علل مختلف نتوانسته یا نخواسته فشار ناشی از این اتفاق را تخلیه کند و همه […]