DIGITALIS PURPUREA (گل انگشتانه)

DIGITALIS PURPUREA (گل انگشتانه)

DIGITALIS PURPUREA (گل انگشتانه) یکی دیگر از داروهای فوق العاده سلسله گیاهان است که در درمان بیماریهای قلبی کاربرد دارد. این گیاه وحشی در بوته زارها و زمین های بایر اروپا خیلی خوب رشد می کند. برگهای تازه این گیاه وحشی جمع آوری و از آنها داروی مادر و داروهای تواندار شده بعدی تهیه می […]