KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم)

KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم)

KALI CARBONICUM (کربنات پتاسیم) دارویی است که فارینگتون در مورد آن می گوید Kali carb در تنوع گسترده ای از بیماریها کاربرد دارد ولی دارویی است که معمولا در برخوردهای روزانه فراموش می شود. بجز در موارد خاصی از کاربرد آن، یعنی آسم و پنومونی Kali carb تأثیر زیاد و خاصی روی ذهن نمی گذارد […]