LEDUM PALUSTRE (چای مرداب)

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب)

LEDUM PALUSTRE (چای مرداب) از نظر تاریخی، قبلن بصورت وسیعی در قسمتهایی از شمال اروپا به شکل یک داروی مشهور بر علیه سیاه سرفه و حملات صفراوی، بعضی از بیماریهای پوستی، اسهال و اسهال خونی بکار میرفته است. این گیاه در اقلیم های سرد شمالی بهتر رشد می کند و در نواحی مردابی می روید […]