داروسازی هومیوپاتی و دستگاه NMR

داروسازی هومیوپاتی

 توصیف خصوصیات و کنترل رزونانس مغناطیسی هسته داروهای هومیوپاتی مس (Cuprum metallicum) و گیاه (Gelsemium sempervirens)لید شده به روش داروسازی هومیوپاتی. مواد و روش ها: ما پروسه های رقت و تواندار شدن را از طریق اندازه گیری زمان های آسایش  1H  اسپین- شبکه T1 و اسپین- اسپین T2 اندازه گرفتیم. به منظور تفسیر نوسانات ثبت […]