THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای)

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای)

THUJA (درخت حیات یا سرو خمره ای) یکی از بزرگترین کشفیات هانمن است. اکثر داروهای متریامدیکای او قبل از زمان وی بطور معمول بعنوان عناصر درمانی مورد استفاده قرار می گرفتند. در مورد خواص درمانی Thuja تا قبل از اینکه هانمن آنرا آزمایش و اثبات کند، اطلاعاتی وجود نداشت. هانمن تأکید داشت که این تنها […]