ZINCUM METALLICUM (روی)

ZINCUM METALLICUM (روی)

ZINCUM METALLICUM (روی) داروی بسیار مهمی برای مشکلات عصبی است. Burt می گوید آنچه آهن با خون انجام می دهد، روی با اعصاب می کند. تمام فلزات و کانی ها ارزش درمانی زیادی برای بشر دارند، اگرچه هنوز تمام آنها آزمایش و اثبات نشده اند. از بین این مواد Zinc دارویی است که اثر درمانی […]