homeopathy 3

ارائه شواهد علمی در اثبات هومیوپاتی

فهرست مطالب

homeopathy

European Committee for Homeopathy

مترجم : دکتر مریم صلاحیان

پس از بحث در مورد همیوپاتی در حیطه های مختلف، اغلب می بینیم که مردم  با بی اعتمادی واکنش نشان می دهند  شک درباره اساس علمی و اعتبار درمانی ان ایجاد میشود .

انتشارات گسترده ای در رسانه های جمعی به شیوه های ناخوشایند و تکرار شونده به صورت دروغ یا فرا واقعیت ادعا می کنند که شواهد علمی برای همیوپاتی وجود ندارد. که این ادعا در ناخوداگاه عموم گنجانده می شود. که به عنوان یک استراتژی برای افزایش تعصب و افراط گرایی علیه این شیوه درمانی دویست ساله بکار گرفته می شود

ثمره این اطلاعات غلط یا نفی مطالعاتی که زمینه را برای بکار گیری الگوی همیوپاتی در حیطه های مختلف علم فراهم می کنند ، این تعصب سابقا و به طور مکرر توسط انتشارات نامطلوب در رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی تغذیه می شوند که به نوبه خود مطالعات  تفسیری بسیار اندک  نفع همیوپاتی را موجب می شود .

برای روشن نمودن پزشکان و جامعه در ابعاد وسیع در این مقوله و شناسایی ریشه های فرهنگی توجهات متعصبانه ، دپارتمان حرفه ای همیوپاتی ، شورای پزشکی منطقه ای ایالت سائو پائولو ( کرمسپ ، برزیل) پرونده ویژه های به نام ” شواهد بالینی در هومیوپاتی” فراهم اورده است.  این پروژه از جانب انجمن همیوپاتی برزیل و انجمن همیوپاتی سائو پائولو از طریق تفسیر ژورنالهای علمی حمایت می گردد.

به علاوه جهت توضیح وضعیت جهانی همیوپاتی به عنوان تخصص پزشکی و جایگاه  ان در کریکولوم اموزشی دانشکده های پزشکی ، این پرونده شامل مروری بر تحقیقاتی در موضوعیت قوانین همیوپاتی می باشد یعنی : شباهت درمانی، تحقیقات تریال پاتوژنیک همیوپاتی، رقیق سازی های پشت سر هم و ضربه ، و فرد محوری بر اساس علایم مشخص و منحصر به فرد بیمار یا بیماری . همینطور مطالعاتی که نشان دهنده  اثرگذاری و ایمن بودن درمان همیوپاتی  هستند طی  مطالعات تریال بالینی کیس کنترل تصادفی و مطالعات سیستماتیک و متانالیز ، خواهد بود.

شروع این پرونده با عنوان ” هومیوپاتی: توضیحی مختصر بر درمان تخصصی ”  می باشد که به بحث در تاریخچه ، و جنبه های اجتماعی و سیاستگذاری های سازمانی  و جایگاه ان در سیستم مراقبتهای بهداشتی  برزیل می پردازد. که بیشتر به توضیح علل ورود بیماران به این شیوه درمان می پردازد.

مروری بر اموزش پزشکی در زمنیه شیوه های درمانی غیررایج در جهان( هومیوپاتی و طب سوزنی ) ارتباط جایگاهی همیوپاتی و طب سوزنی را در کریوکولوم اموزشی دانشکده های پزشکی در ساسر جهان را برجسته می کند.

این جایگاه – به طور عملی  در گونه های مختلف بویژه دانشجویان قبل و بعد از فارغ التحصیلی ، دانشجویان پزشکی و رزیدنتها – نتیجه روند رو به افزایش گرایش بیماران است که مشابها موجب ایجاد علاقه درمیان پزشکان برای یادگیری چنین شیوه های درمانی می گردد.

نگاهی به اصول مشابهت درمانی موجود در مطالعات سیستماتیک اثر بازتابی داروهای مدرن ، مقاله مروری با عنوان  ” اصول علمی درمانهای همیوپاتیک در فارماکولوژی مدرن ”  صد مطالعه چاپ شده در ژورنالهای علمی با تاثیر بالا را بحث کرده که نشان می دهد مشابهت دارو شناسی و قابل قبول بین تاثیر بازتابی داروهای مدرن (پاسخ متضاد سیستم زنده  ) و واکنش حیاتی ( سکندری اکشن) که درمان همیوپاتیک از ان نتیجه  و استخراج می شود ، وجود دارد.

با هدف بسط مفهوم مشابهت ، نویسنده استفاده از داروهای مدرن را در ارتباط با اصل مشابهت در همیوپاتی توضیح داده است که منجر به کاربرد اثر بازتابی ( واکنش معکوس ارکانیسم زنده) به قصد بهبود می شود.

جهت اعتبار سازی استفاده از همیوپاتی در hd پرونده  حاضر شامل سه مقاله مروری  است که به توضیح در مورد پیشرفتهای پایه ای تحقیقات در طی دهه های اخیر می پردازد: ” صداقت تحقیقات پایه ای همیوپاتیک” ، اثرات دراوهای همیوپاتیک بسیار رقیق شده در مدلهای زنده: مقالات مروری، و اثرات داروهای بسیار رقیق شده همیوپاتیک بر گیاهان: مقالات مروری”

این مطالعات به بحث در مورد صدها تجربه بالینی و ده ها طرح تحقیقاتی که همگی با هم نشن دهنده اثر HD در مدلهای فیزیکو شمییایی و بیولوژیکی می باشد.( در ازمایشگاه ، گیاهان و حیوانات)

نشان دادن اینکه تاثیرات درمان همیوپاتی صرفا پلاسبو افکت نیست ، که به طور گسترده ای تبلیغ می شود. مقاله مروری ” تحقیقات بالینی در هومیوپاتی: مطالعات سیستماتیک و تریالهای بالینی تصادفی” در مورد نتایج مثبت یافت شده در ده ها تریال بالینی پلاسبو کنترل با گروه هدف وضعیتهای بالینی متنوع،  بحث می کند کاملا  به خوبی مطالعات سیستماتیک و متاانالیز.

این نتایج بخصوص توسط دو مطالعه بالینی هدایت شده که در انستیتو تحقیقاتی معتبر برزیلی نشان داده شده است ” استروژن پوتنتایز شده به شیوه همیوپاتیک در درمان دردهای لگنی مرتبط با اندومترویوز” یک مطالعه ۲۴ هفته ای رندومایز دو سر کور پلاسبو کنترل ” و مطالعه رندومایز دو سر کور در اثربشخی درمان همیوپاتیک د کودکان با التهاب لوزه مکرر”

در باب نگرانی در مورد ایمن بودن درمان همیوپاتی مطالعه مروری ” ایا داروهای همیوپاتی موجب وابستگی داوریی یا اثرات جانبی یا بدتر شدن می شوند؟ ” از طریق مطالعه ای  پلاسبو کنترل تریال مشخص شده که اگرچه خفیف و گذرا ، داروهای همیوپاتی در مقایسه با پلاسبو اثرات جانبی بیشتری را باعث شدند

مقاله نهایی ” ایا داروهای همیوپاتی علایم را به داوطلبین کاملا سالم القامی کند ؟ مشارکت برزیلی ها در مناظره تریال پاتوژنیک همیوپاتی. ” به بحث در مورد تاریخچه شکل گیری و توسعه جایگاه هنر در تجارب پاتوژنیک همیوپاتی می پردازد. این تجارب برای اثبات اثرات بهبود دهنده داروهای همیوپاتی انجام شده ( اثرات پاتولوژیک در افراد سالم) که بنای  کابرد اصل شباهت درمانی است.

علیرغم مشکلات پیش رو و محدودیتهای مخالف توسعه تحقیقات در همیوپاتی – بخشی از ان ناشی از جنبه های متدولوژی و بخشی ناشی از فقدان حمایتهای مالی و سازمانی است – تجربیات و مطالعات بالینی توضیح داده شده در این پرونده سنگ بنای استفاده از همیوپاتی و اثبات اثربخشی و ایمن بودن درمان به شیوه همیوپاتی- گواه بدون تردید “موجود بودن شواهد بالینی به نفع همیوپاتی است” بر خلاف نظرات خلاف واقع و متعصانه ای است که به شکل وسیعی تحسین شده اند. با اینحال، همچنان  مطالعات بیشتری برای بهبود تجارب بالینی و روشن کردن جنبه های خاص الگوی همیوپاتی مورد نیاز است

ضمن تحسین پرونده حاضر حمایتی  فنی برای موسسه همیوپاتی  فراهم میکند امید داریم شک ها و حساسیت همکارانمان را با اشکار کردن اعتبار همیوپاتی به عنوان شیوه درمانی مکمل و یاری دهنده به سایر تخصص های پزشکی بر اساس اخلاق و اصول ایمن از بین ببریم. هدف کلی ما وسعت دادن به فهم بیماری در انسان است ،افزایش منابع درمانی ، مشارکت در تعریف و موثر ساختن طب در درمان بیمارهای مزمن ، کاعش عوارش داروهای مدرن و تقویت رابطه بیمار – پزشک در میان سایر زمینه هاست. در این راستا ما قادریم با همکاری یکدیگر بشتابیم از انجا که   عالی ترین  و تنها ماموریت یک پزشک بازگرداندن سلامتی  به  بیمار است و شفا نام دارد ( ساموئل هانمن . ارگانون افوریسم ۱)