داروسازی هومیوپاتی

داروسازی هومیوپاتی و دستگاه NMR

فهرست مطالب

 توصیف خصوصیات و کنترل رزونانس مغناطیسی هسته داروهای هومیوپاتی مس (Cuprum metallicum) و گیاه (Gelsemium sempervirens)لید شده به روش داروسازی هومیوپاتی.

مواد و روش ها:

ما پروسه های رقت و تواندار شدن را از طریق اندازه گیری زمان های آسایش  1H  اسپین- شبکه T1 و اسپین- اسپین T2 اندازه گرفتیم. به منظور تفسیر نوسانات ثبت شده در مقادیر T1 یا T2، داده های آزمایشگاهی از طریق خطی کردن ناحیه زیر منحنی زمان نوسان (منحنی انتگرال رقت یا DI)نسبت به رقت ، مورد بررسی چگونگی تغییرات قرار گرفتند.

دو نوع روش برازش در خطی کردن داده ها در نظر گرفته شد:

1-(chi-square fitting with a goodness-of-fit probability)

2- (least absolute deviations criterion with Pearson’s linear correlation coefficient)

نتایج و بحث:

ما نشان دادیم که نوسانات زمان آسایش نمونه ها، مربوط به اختلال های تصادفی، خطاهای آزمایشگاهی و یا نشان دهنده یک اثر خاطره ای قابل سنجش توسط  شیب خط منحنی DI(انتگرال رقت) نیستند. برای تمام آزمایشات، ضریب همبستگی داده ها در نمودار خطی شده، بیشتر از 9999/0 ، در مقایسه با 999/0 برای اختلال تصادفی یافت شد. تفکیک قائل شدن بین شیب های آزمایشی و شیب های مرتبط با داده های اختلال تصادفی در سطح اطمینان پنج برابر انحراف استاندارد (به عنوان مثال احتمال 7-10 ×3) بسیار خوب بود. در بیشتر موارد تفکیک قائل شدن میان شیب های بدست آمده از آزمایش ها در سطح اطمینان پنج برابر انحراف استاندارد(σ) ، به استثناء سه مورد، امکان پذیر بود: gelsemium aqua pura  (نمونه شاهد آب خالص برای گیاه )در  مقایسه با gelsemium dilution (σ4)؛ copper aqua pura  در مقایسه با  gelsemium aqua pura (نمونه شاهد آب خالص برای گیاه ) (σ4) و رقت ساده مس در مقایسه با رقت ساده  gelsemium  (σ3). تمام نمونه های تواندار شده تفکیک بسیار زیادی (حداقل σ9) در برابر aqua pura ، لاکتوز یا رقت ساده نشان دادند. امکان تبدیل زمان های آسایش پروتون، به زمان همبستگی چرخشی مولکولی و یا متوسط فاصله اسپین-اسپین وجود دارد. بنابراین آزمایشات ما در شرایط T=224-225 K انجام شده و نشان دهنده کاهش قابل ملاحظه حرکات مولکولی آب تا حداکثر فاصله 7/3Å در اطراف مولکول های آب است. همچنین میتوان مکانیسم های آسایش محتمل دیگر (مانند حرکت انتشاری، آسایش 17O-1H   یا آسایش  جفت شدگی الکترون اسپینی، S = 1 ، دیگر مولکول های دی اکسیژن محلول) را رد شود.

نتیجه گیری:

مطالعه ما نشان داده است که می توان از طریق اندازه گیری زمان های آسایش اسپین-شبکه (T1) و اسپین-اسپین (T2) برای پروتون از طریق 1H- NMR روند رقیق سازی و تواندار کردن را بررسی و اندازه گیری کرد ولی توان تمایز قائل شدن بین محلول رقیق شده داروهای هومیوپاتی با حد اطمینان قابل قبول وجود ندارد.

شواهد واضحی وجود دارد که محلول های هومیوپاتی را نمی توان به عنوان آب خالص که به طور معمول تصور می شود در نظر گرفت. در عوض، یک اثر خاطره ای واضح بر رقیق سازی / تواندار شدن یک ماده (آب، لاکتوز، copper ، gelsemium) که منعکس کننده زمان های مختلف همبستگی چرخشی و متوسط فاصله ​​H ⋯ H در مولکولهای آب است، مشاهده شده است. به منظور حذف تداخلات ناشی از نوسانات ناشی از آسایش پروتون با ارتعاشات چرخش مولکولی آزمایشات در دمای بین 224 تا 225 کلوین انجام شد. درجه آبپوشی بدست آمده برای مولکولهای آب در حدود آب بسیار بسیار سرد شده(highly super cooled water)بدست آمد که نشان دهنده یخ زدگی صفحات پروتون در ابعاد 3.7-3.9Å بود. این شواهد به وضوح نشان می دهد که محلول های داروهای هومیوپاتی را نمیتوان به عنوان آب خالص در نظر گرفت و موادی در محلول ها بصورت حل شده و یا نانوذرات یا نانوتیوب باقی مانده است. یک توضیح محتمل برای چنین اثر خاطره ای ممکن است در تشکیل ساختارهای آب مزوسکوپیک در اطراف نانوذرات و یا نانوحباب های تولید شده  به وسیله نوساناتِ نقطه ی صفر ناشی از خلاء میدان الکترومغناطیسی که توسط نظریه های میدان کوانتومی مطرح شده است، قرار گیرد. وجود یک حد آووگادرو  برای داروهای به شکل هومیوپاتی تهیه شده با داده های اطلاعات ما تأیید نمی شود. درعوض به نظر می رسد که تمام رقت ها پیکربندی ماده خاصی که توسط ماده تواندار شده و یا همچنین توسط ماهیت شیمیایی ظروف، گازهای محلول و یا محیط الکترومغناطیسی تعیین شده است را دارند.

نمودار تغییرات انتگرال تجمعی زمان نوسان یا انتگرال رقت (DI) بر حسب تغییرات رقت صدتایی(Centesimal  homeopathic potentization)محلول داروی هومیوپاتی: نشان می دهد که داده ها آزمایش از دو محلول رقیق شده دارای واریانس و معنی متفاوت هستند اما تفکیک قائل شدن میان شیب های بدست آمده از آن ها در سطح اطمینان یک برابر انحراف استاندارد(σ)قرار دارد.

این حساسیت داروهای تهیه شده به شکل هومیوپاتی با میدان های الکترومغناطیسی ممکن است با فرایند به شدت غیر خطی که به طور معمول در تهیه داروهای هومیوپاتی مورد استفاده قرار می گیرد، تقویت شود. چنین مواردی در پژوهش های آینده مورد نیاز است. اکنون زمان تجزیه و تحلیل  آماده سازی داروهای هومیوپاتی رسیده است.