f6 1

طب سوزنی و تاریخچه ای کوتاه

فهرست مطالب

طب سوزنی چیست؟

روش درمانی طب سوزنی ، بعنوان یکی از روشهای درمانی سنتی چین شناخته می شود که بصورت وارد کردن سوزنهایی مخصوص در نقاط مخصوصی از پوست تحت عنوان نقاط طب سوزنی و به هدف اکتساب نتایج درمانی صورت می پذیرد.

تاریخچه طب سوزنی:

این روش که در زبان چینی Jin Jiao نامیده می شود به تفصیل در کتاب طب داخلی کلاسیک امپراطور زرد Yellow Emperor’s Internal Classic  ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مورد شرح قرار گرفته است و شامل سوزن زدن و سوزاندن موکسا Moxa می باشد. سوزاندن گیاه موکسا یا Moxibustion Artemisia vulgaris جهت ایجاد حس حرارت بر روی نقاط طب سوزنی مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار سوزن زدن می توان از لیزر ، جریان الکتریسیته ، بادکش کردن و ماساژ سنتی چینی بر روی این نقاط بهره جست.

طب سوزنی و درمان بیماری
طب سوزنی

yin / yang

یکی از اصول طب سوزنی تئوریک بنیادی طب سنتی چینی ، مفهوم Yin و Yang می باشد که علارغم سادگی آن ، کاربردی بر اساس فلسفه چینی دارد و اولین بار در کتاب ” تفییرات و سادگی ” (Yi Jing ) در حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد ذکر گردیده است. این دو عنصر بعنوان پدیده های طبیعی موجود در بدن انسان قابلیت تبدیل به یکدیگر و وابستگی متقابل دارند و در شرایط ثابت از تعادلی پویا واقع گردیده اند.

یانگ (Yang) را مرتبط با روشنایی، گرما، فعالیت، نور، بیرون ، افزایش ، خشکی و جنس مذکر دانسته و یین (Yin) را از خواص تاریکی، سرما، سکون، انفعال، درون، کاهش، رطوبت و جنس مونث دانسته اند. شرایط بهینه جسمی ایجاب می کند که یین و یانگ Yin و Yang در بدن در شرایطی متعادل نسبت به یکدیگر قرار داشته باشند و بیماری را به عدم توازن بین این دو عنصر در بدن نسبت داده اند.

بر اساس فلسفه چینی یکی از کاربرد های طب سوزنی برقراری تعادل بین این دو عنصر و تسهیل انرژی Yin و Yang در درون بدن می باشد. طب سنتی چینی پس از ورود به طب غربی تغییراتی بر اساس تحقیقات یافته های علمی پیدا کرد و بر اساس این یافته ها و شناخت بیشتر مکانیسمهای اثر آن بتدریج راه خود را در طب غربی بازشد.

ying / yang
ying / yang