pain-in-neck

عوارض جراحی دیسک گردن

فهرست مطالب

فردی 60 ساله پیش از این تحت عمل جراحی ترمیم دیسک گردن قرار گرفته اما هنوز درد و مشکلاتی باقی مانده است.آیا طب هومیوپاتی میتواند در این مورد کمک کننده باشد؟
پاسخ : اکثر مواردی که به عنوان دیسک کمر یا گردن تشخیص داده می شود شامل التهاب و جابه جایی مختصر دیسک و فشار حاصل از آن روی اعصاب نخاعی می باشد. تنها موارد مختصری هستند که دیسک پاره شده باشد و یا جابه جایی وسیع همراه با جابه جایی و یا شکستگی مهره ها وجود دارد که جراحی انجام می شود . باقی موارد نیاز به جراحی نداشته و با درمان دارویی قابل برطرف شدن است.

بنابراین در اکثر موارد طب هومیوپاتی میتواند با درمان دارویی مشکل را برطرف نموده و بهبودی حاصل شود.در مواردی که فشار زیاد و طولانی مدت روی اعصاب وجود داشته است ، اعصاب نخاعی دچار آسیب شده و حتی بعد از جراحی همچنان درد و احساس گز گز در اندامها باقی میماند.در این مورد نیز طب هومیوپاتی برای ترمیم آسیب وارد شده به اعصاب نخاعی درمان دارویی مناسبی را ارائه می دهد.